Hãy đăng ký tài khoản để xem được thêm nhiều thứ nữa...
Xem hướng dẫn đăng ký tài khoản tại đây
THÔNG BÁO: Chức năng gửi email của hệ thống đã hoạt động trở lại, ai bị quên mật khẩu thì có thể sử dụng chức năng I forgot my password ở giao diện đăng nhập để nhận mật khẩu mới.

Search found 49 matches

by Administrator
19/08/2019 17:02:52
Forum: HTML5
Topic: Tổng hợp template web
Replies: 0
Views: 279

Tổng hợp template web

Template admin bootstrap đơn giản https://mngspx.github.io/admin-template/pages/index.html
by Administrator
10/01/2019 09:09:46
Forum: Server - VPS
Topic: Thêm tài liệu mô tả cho thư mục
Replies: 0
Views: 556

Thêm tài liệu mô tả cho thư mục

Khi có nhu cầu mở thư mục cho người dùng vào xem danh sách file thông qua Webserver Apache, có thể sử dụng 2 file định dạng tiêu đề và mô tả phía cuối danh sách file cho tiện. Nội dung 2 file viết theo chuẩn thẻ html.
webserver-readme.png
by Administrator
16/12/2018 21:26:24
Forum: Server - VPS
Topic: Cài đặt Webserver và MySQL trên Ubuntu server 18.04
Replies: 1
Views: 694

Re: Cài đặt Webserver và MySQL trên Ubuntu server 18.04

switch php version: Ex: php5.6 --> php7.1 * For webserver: sudo a2dismod php5.6 sudo a2enmod php7.1 sudo service apache2 restart * For commandline: sudo update-alternatives --set php /usr/bin/php7.1 sudo update-alternatives --set phar /usr/bin/phar7.1 sudo update-alternatives --set phar.phar /usr/bi...
by Administrator
13/12/2018 19:41:57
Forum: Utilities
Topic: Bảng mã ASCII
Replies: 1
Views: 619

Re: Bảng mã ASCII

bộ ký tự tiếng Việt
àáạảãâầấậẩẫăằắặẳẵèéẹẻẽêềếệểễìíịỉĩòóọỏõôồốộổỗơờớợởỡùúụủũưừứựửữỳýỵỷỹđÀÁẠẢÃÂẦẤẬẨẪĂẰẮẶẲẴÈÉẸẺẼÊỀẾỆỂỄÌÍỊỈĨÒÓỌỎÕÔỒỐỘỔỖƠỜỚỢỞỠÙÚỤỦŨƯỪỨỰỬỮỲÝỴỶỸĐD
by Administrator
08/12/2018 21:13:27
Forum: Server - VPS
Topic: Cài đặt Webserver và MySQL trên Ubuntu server 18.04
Replies: 1
Views: 694

Cài đặt Webserver và MySQL trên Ubuntu server 18.04

Nên đứng ở quyền root để thực hiện cài đặt các lệnh sau: apt update apt install mysql-server -y apt install apache2 -y apt install php libapache2-mod-php php-mysql php-xml php-mbstring -y a2enmod rewrite Tiếp đến là mở cổng 80 cho Firewall và khởi động webserver (bằng lệnh start hoặc restart) ufw al...