Page 1 of 1

CSS box-sizing

Posted: 30/11/2018 15:35:02
by Administrator
Thuộc tính này giúp kiểm soát phần dư thừa của border để tránh tình trạng khi thêm border thì bị thừa kích thước ....
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/box-sizing