Page 1 of 1

10 lỗi javascript thường gặp

Posted: 16/09/2018 23:09:17
by Administrator
1. Uncaught TypeError: Cannot read property.
Lỗi này do lệnh gọi tới một thuộc tính không có thực của một đối tượng. Thường có thể do bạn viết sai chính tả hoặc viết nhầm tên biến, hoặc đối tượng được tạo ra đoạn cuối trang web mà lệnh gọi ở đầu hoặc giữa trang web. Câu thông báo lỗi này thường hay gặp trên Chrome.

2. TypeError: ‘undefined’ is not an object (evaluating).
Đây là lỗi xảy ra trong Safari khi bạn đọc thuộc tính hoặc gọi phương thức trên đối tượng không xác định.

3. TypeError: null is not an object (evaluating).
Đây là lỗi xảy ra trong Safari khi bạn đọc thuộc tính hoặc gọi phương thức trên đối tượng rỗng.

4. (unknown): Script error.
Lỗi xảy ra khi script thực hiện lệnh có liên quan đến phạm vi bên ngoài website. VD như gọi ajax tới một địa chỉ website khác mà website đó đã chặn theo thiết lập cross-origin.

5. TypeError: Object doesn’t support property.
Đây là lỗi xảy ra trong IE khi bạn gọi một phương thức không xác định.

6. TypeError: ‘undefined’ is not a function.
Đây là lỗi xảy ra trong Chrome khi bạn gọi hàm không xác định.

7. Uncaught RangeError: Maximum call stack.
Đây là lỗi xảy ra trong Chrome trong một vài trường hợp.

8. TypeError: Cannot read property ‘length’.
Đây là lỗi xảy ra trong Chrome do truy xuất vào thuộc tính length của một đối tượng không xác định.

9. Uncaught TypeError: Cannot set property.
Khi chúng ta cố gắng truy cập một biến không xác định, nó luôn trả về undefined và không thể truy xuất hoặc gán giá trị bất kỳ thuộc tính nào của undefined.

10. ReferenceError: event is not defined.
Lỗi ngoại lệ xảy ra khi truy xuất vào một biến ở bên ngoài phạm vi sử dụng của biến đó.