Hãy đăng ký tài khoản để xem được thêm nhiều thứ nữa...
Xem hướng dẫn đăng ký tài khoản tại đây
THÔNG BÁO: Chức năng gửi email của hệ thống đã hoạt động trở lại, ai bị quên mật khẩu thì có thể sử dụng chức năng I forgot my password ở giao diện đăng nhập để nhận mật khẩu mới.

Regex Cheat Sheet

User avatar
Administrator
Site Admin
Posts: 530
Joined: 17/08/2018 16:55:42
Họ và tên: Sao Phải Xoắn

Regex Cheat Sheet


[abc]	A single character of: a, b or c
[^abc]	Any single character except: a, b, or c
[a-z]	Any single character in the range a-z
[a-zA-Z]	Any single character in the range a-z or A-Z
^	Start of line
$	End of line
\A	Start of string
\z	End of string	
.	Any single character
\s	Any whitespace character
\S	Any non-whitespace character
\d	Any digit
\D	Any non-digit
\w	Any word character (letter, number, underscore)
\W	Any non-word character
\b	Any word boundary	
(...)	Capture everything enclosed
(a|b)	a or b
a?	Zero or one of a
a*	Zero or more of a
a+	One or more of a
a{3}	Exactly 3 of a
a{3,}	 3 or more of a
a{3,6}	Between 3 and 6 of a
Options
i case insensitive 
m treat as multi-line string 
s dot matches newline 
x ignore whitespace in regex 
A matches only at the start of string 
D matches only at the end of string 
U non-greedy matching by default

Post 01/11/2018 16:20:24 » by Administrator

:-bd
Chư vị chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây nhé http://snvn.net/ucp.php?mode=register
Xem quy định sử dụng ở đây nhé http://snvn.net/viewtopic.php?f=2&t=9&p=12#p12
Post Reply