Hãy đăng ký tài khoản để xem được thêm nhiều thứ nữa...
Xem hướng dẫn đăng ký tài khoản tại đây
THÔNG BÁO: Chức năng gửi email của hệ thống đã hoạt động trở lại, ai bị quên mật khẩu thì có thể sử dụng chức năng I forgot my password ở giao diện đăng nhập để nhận mật khẩu mới.

Cài đặt Webserver và MySQL trên Ubuntu server 18.04

User avatar
Administrator
Site Admin
Posts: 530
Joined: 17/08/2018 16:55:42
Họ và tên: Sao Phải Xoắn

Cài đặt Webserver và MySQL trên Ubuntu server 18.04


Nên đứng ở quyền root để thực hiện cài đặt các lệnh sau:
apt update
apt install mysql-server -y
apt install apache2 -y
apt install php libapache2-mod-php php-mysql php-xml php-mbstring -y
a2enmod rewrite
Tiếp đến là mở cổng 80 cho Firewall và khởi động webserver (bằng lệnh start hoặc restart)
ufw allow 80/tcp

/etc/init.d/apache2 restart
Mở trình duyệt web và nhập địa chỉ IP của server vào để xem thử. Nếu nhìn thấy trang mặc định như hình dưới là ok.
ubuntu-webserver.jpg
Ở lệnh cài đặt trên đã có MySQL Server rồi, với phiên bản Ubuntu Server 18 mặc định nó sẽ cài MySQL server 5.7.x trở lên, ở phiên bản này theo cấu hình mặc định thì tài khoản root không thể đăng nhập ở chế độ remote. Vậy nên có thể tạo tài khoản mới dùng làm remote thay thế:
 mysql -u root -p
Mặc định ban đầu password là rỗng nên cứ enter để tiếp tục
 CREATE USER [email protected]'127.0.0.1' IDENTIFIED BY 'xxxxxx';

 GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'admin'@'127.0.0.1' WITH GRANT OPTION;
xxxxxx là password bạn đặt cho tài khoản admin. Có thể thay đổi 127.0.0.1 thành chuỗi localhost

Sau đó bạn có thể dùng phpMyAdmin và đăng nhập bằng tài khoản admin vào điều khiển.

Post 08/12/2018 21:13:27 » by Administrator

:-bd
Chư vị chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây nhé http://snvn.net/ucp.php?mode=register
Xem quy định sử dụng ở đây nhé http://snvn.net/viewtopic.php?f=2&t=9&p=12#p12
User avatar
Administrator
Site Admin
Posts: 530
Joined: 17/08/2018 16:55:42
Họ và tên: Sao Phải Xoắn

Re: Cài đặt Webserver và MySQL trên Ubuntu server 18.04


switch php version:
Ex: php5.6 --> php7.1

* For webserver:
sudo a2dismod php5.6
sudo a2enmod php7.1
sudo service apache2 restart

* For commandline:
sudo update-alternatives --set php /usr/bin/php7.1
sudo update-alternatives --set phar /usr/bin/phar7.1
sudo update-alternatives --set phar.phar /usr/bin/phar.phar7.1
sudo update-alternatives --set phpize /usr/bin/phpize7.1
neu co loi: #apt install php7.1-dev
sudo update-alternatives --set php-config /usr/bin/php-config7.1

Post 16/12/2018 21:26:24 » by Administrator

:-bd
Chư vị chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây nhé http://snvn.net/ucp.php?mode=register
Xem quy định sử dụng ở đây nhé http://snvn.net/viewtopic.php?f=2&t=9&p=12#p12
Post Reply