[HTML] - Một số thẻ HTML định dạng text cơ bản <tiếp>

HTML - HTML5      2018-10-24 09:18:58    Thêm vào bộ sưu tập

Thẻ B
Cấu trúc:

<b> Nội dung cần in đậm </b>

Thẻ I
Cấu trúc:

<i> Nội dung cần in nghiêng </i>

Copy

Thẻ Big
Cấu trúc:

<big> Nội dung cần in đậm </big>

Thẻ U
Cấu trúc:

<u> Nội dung cần gạch chân </u>

Copy

Thẻ SMALL
Cấu trúc:

<small> Nội dung cần chữ nhỏ hơn</small>

Thẻ DEL
Cấu trúc:

<del> Nội dung cần thêm gạch ngang giữa chuỗi text </del>

Thẻ INS
Cấu trúc:

<ins>Nội dung chèn thêm</ins>

Tạo chuỗi text có gạch chân báo hiệu là chuỗi thêm vào đoạn văn bản…

Thẻ Strong
Cấu trúc:

<strong>Nội dung cần nhấn mạnh & in đậm </strong>

Thẻ sub
Cấu trúc:

<sub> Nội dung chữ là chỉ số dưới </sub>

VD: H<sub>2</sub>O

Thẻ sup
Cấu trúc:

<sup> Nội dung chữ là chỉ số trên </sup>

VD:

10m<sup>2</sup>

Thẻ Address
Cấu trúc:

<address> Địa chỉ nhà: 123456 Cầu Giấy, Hà Nội</address>

Thẻ tạo định dạng chuỗi địa chỉ ở một khối mới, có dạng chữ nghiêng. Thường được dùng để ghi địa chỉ liên hệ.

Thẻ CENTER:
Cấu trúc:

<center> Chuỗi text cần đưa vào giữa </center>

Thẻ đặt định dạng chuỗi văn bản hoặc một khối định dạng vào giữa trang web hoặc phần tử chứa.

Thẻ Blockquote:
Cấu trúc:

<blockquote>Nội dung đoạn trích dẫn </blockquote>

Thẻ dùng để tạo đoạn văn bản trích dẫn bên trong tài liệu, nội dung trích dẫn sẽ được thụt vào một khoảng nhỏ.

Thẻ CITE
Cấu trúc: <cite>Nội dung trích dẫn nguồn gốc </cite>
Thẻ dùng chỉ ra nội dung nguồn gốc tham khảo của tài liệu. Thẻ tạo ra một chuỗi text có kiểu chữ in nghiêng. VD: Trên các trang báo, cuối bài viết có một dòng nhỏ ghi nguồn ở đâu hoặc theo tác giả nào …

Thẻ CAPTION
Cấu trúc:

<caption>Tiêu đề bảng hoặc ảnh … </caption>

Thẻ tạo ra chuỗi tiêu đề cho một bảng hoặc một hình ảnh hoặc biểu đồ …


©SPX 2015-2020
Nội dung đã đăng ký bản quyền và quản lý bởi DMCA.com Protection Status