[HTML] - Thẻ chèn hình ảnh

HTML - HTML5      2018-11-02 16:35:41    Thêm vào bộ sưu tập

Sử dụng thẻ IMG để nhúng hình ảnh vào trang web:
Cấu trúc:

<img src="URL" alt="Tên ảnh" width="rộng px" height="cao px" align="top" vspace="10" hspace="5" border="1" />

- Thẻ nhúng hình ảnh vào nội dung trang web.
- Thuộc tính src: có thể là đường dẫn tương đối hoặc tuyệt đối tới file ảnh, có thể là hình
ảnh trong nội bộ website hoặc ngoài website với các định dạng jpg, gif, bmp, png, svg
- Thuộc tính align: Ví trị căn của ảnh so với văn bản

  • top: Văn bản sẽ hiển thị ngang với phần trên của bức ảnh.
  • middle: Văn bản sẽ hiển thị ngang với phần trên của bức ảnh.
  • bottom: Văn bản sẽ hiển thị ngang với phần dưới của bức ảnh.

- Thuộc tính vspace: độ rộng khoảng trắng bên trên và dưới của ảnh.
- Thuộc tính hspace: độ rộng khoảng trắng bên trái và phả của ảnh.
- Thuộc tính border: độ dày của đường viền

Ví dụ: Có link hình hảnh như sau: http://snvn.net/images/smilies/24.gif

<img src="http://snvn.net/images/smilies/24.gif" width="50" height="30" />

 

Theo SNVN.NET

 


©SPX 2015-2020
Nội dung đã đăng ký bản quyền và quản lý bởi DMCA.com Protection Status