[HTML] - Thẻ chèn liên kết - A

HTML - HTML5      2019-08-25 17:11:38    Thêm vào bộ sưu tập

Cấu trúc thẻ liên kết

<a href="url" title="Tiêu đề hiển thị" target="vị trí bạn muốn hiển thị"> Tên liên kết </a>

*Ý nghĩa: Thẻ định nghĩa một siêu liên kết trong HTML, một siêu liên kết ( hay liên kết ) là một từ, một nhóm nhiều từ, hoặc hình ảnh mà bạn có thể click vào đó để đi đến một trang web khác.

- Thuộc tính href: chỉ định đường dẫn sẽ liên kết tới. Đường dẫn có thể tương đối hoặc tuyệt đối và có thể là :

 • Địa chỉ một trang nội bộ website, vd: /contact.html
 • Giao thức gọi điện thoại: tel:0968902116
 • ịnh danh ID của một thẻ nào đó trong cùng 1 tài liệu (1 trang web) hoặc ở một trang web khác.
  VD: <a href =”#top”>về đầu trang </a>
 • Liên kết trực tiếp tới file, vd: <a href=”/tailieu/abc.zip”>download</a>

-Thuộc tính title: hiển thị chuỗi text mô tả khi đưa chuột vào link.
-Thuộc tính target: Xác định vị trí sẽ hiển thị nội dung được liên kết tới

 • Mặc định không đặt target là _self: Khi bấm vào link sẽ mở nội dung ở cửa sổ hiện tại
 • target=”_blank”: Mở nội dung liên kết tới ở cửa sổ mới.
 • target=”_parent”: Nếu đặt nội dung trong một frame thì nội dung liên kết sẽ hiển thị ở cửa sổ cấp cha
 • target=”_top”: Hiển thị nội dung liên kết ở cửa sổ chính
 • framename: hiển thị nội dung ở 1 frame nào đó theo tên của frame đó.

- Ví dụ :

<a href="http://saophaixoan.net" title="SPX Education">Học lập trình web tại SPX Education</a>

©SPX 2015-2020
Nội dung đã đăng ký bản quyền và quản lý bởi DMCA.com Protection Status