[HTML] - Một số thẻ HTML định dạng text cơ bản

HTML - HTML5      2019-08-30 11:44:11    Thêm vào bộ sưu tập

* Thẻ tiêu đề có 6 loại thẻ từ h1 đến h6:
- Cấu trúc:

<h1> … Nội dung tiêu đề …</h1>

hoặc

<h2> nội dung tiêu đề </h2>

...
- Ý nghĩa: Thẻ định dạng chuỗi text làm tiêu đề cho một bài văn bản, một vùng văn bản hay một khu vực trình bày của trang web…

* Thẻ P dùng định dạng đoạn văn bản:
- Cấu trúc:

<p> Nội dung đoạn văn bản </p>

- Ý nghĩa: Dùng chứa nội dung một đoạn văn bản.

* Thẻ BR:
- Cấu trúc:

 <br />

- Ý nghĩa: Dùng ngắt dòng cho đoạn văn bản hoặc tạo dòng mới khi cần thiết

* Thẻ HR:
- Cấu trúc:

<hr />

- Dùng tạo ra đường kẻ ngang trong trang web hoặc trong một phần tử chứa.

* Thẻ PRE
- Cấu trúc:

<pre> nội dung </pre>

- Dùng trình bày đoạn văn bản theo định dạng có sẵn mà thường là ít tương tác đến đoạn văn bản đó.

* Thẻ DIV
- Cấu trúc:

<div> nội dung là văn bản hoặc các thẻ khác </div>

- Thẻ tạo ra một khối hiển thị nội dung văn bản hoặc chứa các khối văn bản, hình ảnh, video khác … Khi bắt đầu với thẻ div thì mặc định văn bản sẽ ngắt thành dòng mới tạo thành một khối văn bản riêng biệt, chiều rộng mặc định là 100%
- Sử dụng thuộc tính style để định dạng khối div

* Thẻ SPAN
- Cấu trúc:

<span> nội dung văn bản </span>

- Thẻ tạo ra một khối văn bản nhưng nằm cùng dòng văn văn bản hiện có (Không bị ngắt thành đoạn văn bản mới). Trong trường hợp cần định dạng một chuỗi văn bản hoặc một vài phần tử nhỏ cho khác biệt với toàn đoạn văn bản thì có thể dùng thẻ span để tạo định dạng riêng…
- VD:

 <p>Website <span style="color:red">HTML</span> và <span style="color:blue">HTML</span> </p>

 


©SPX 2015-2020
Nội dung đã đăng ký bản quyền và quản lý bởi DMCA.com Protection Status