Kiến thức là vô tận.
SPX luôn cố gắng vì những người mới bắt đầu...

Hiện tại website đã mở các chức năng:
Chức năng NOTE TEXT: Dùng để viết các dòng ghi chú ngắn gọn đơn giản để chia sẻ và lưu trữ.
Chức năng NOTE CODE: Dùng để viết ghi chú nhanh các đoạn mã code lập trình để chia sẻ và lưu trữ.
Chức năng Xem lại ghi chú cá nhân
Chức năng Quản lý file
Những nội dung ghi chú tự do sẽ bị xóa tự động sau 30 ngày.

©SPX 2015-2019
DMCA.com Protection Status