[JavaScript] - Các toán tử trong JavaScript

JavaScript - JQuery      2019-09-27 01:55:20    Thêm vào bộ sưu tập
  • Toán tử số học:

Toán tử

Mô tả

Ví dụ

+

Phép cộng

A = 5 + 8

-

Phép trừ

A = 8 - 5

/

Phép chia

A = 20 / 5

%

Phép chia lấy số dư

10 % 3 = 1

++

Tăng lên một đơn vị. Toán tử này nhận ̣t toán hạng. Giá trị của toán hạng sẽ tăng lên 1 đơn vị. Giá trị được trả về sẽ tuỳ thuộc vào toán tử ++ nằm sau hay nằm trước toán hạng.

++x sẽ trả về giá trị của x sau khi tăng.

 

x++ sẽ trả về giá trị của x trước khi tăng.

- -

Giảm một đơn vị. Toán tử này nhận ̣t toán hạng. Giá trị được trả về tuỳ thuộc vào toán tử -- nằm trước hay nằm toán hạng.

--x sẽ trả về giá trị của x sau khi giảm.

x-- sẽ trả về giá trị của x trước khi giảm. .

-

Lấy số đối. Nó sẽ trả về số đối của toán hạng

Nếu a là 5, thì –a = -5.

VD:

  • Toán tử so sánh:

Toán tử

Mô tả

Ví dụ

= =

Bằng. Trả về giá trị true nếu các toán hạng bằng nhau.

a = = b

!=

Không bằng. Trả về giá trị true nếu các toán hạng không bằng nhau.

Var2 != 5

>

Lớn hơn. Trả về giá trị true nếu toán hạng trái lớn hơn toán hạng phải.

Var1 > var2

>=

Lớn hơn hoặc bằng. Trả về giá trị true nếu toán hạng trái lớn hơn hoặc bằng toán hạng phải.

Var1 >= 5

Var1 >= var2

<

Nhở hơn. Trả về giá trị true nếu toán hạng trái nhỏ hơn toán hoạng phải.

Var2 < var1

<=

Nhỏ hơn hoặc bằng. Trả vè giá trị true nếu toán hạng trái nhỏ hơn hoặc bằng toán hạng phải.

Var2 <= 4

Var2 <= var1

 === Toán tử so sánh đồng nhất. Trả về giá trị true nếu 2 toán hạng có giá trị bằng nhau và đồng thời phải cùng kiểu dữ liệu   a === b

 

  • Toán tử logic:

Toán tử

Giá trị

Mô tả

And ( &&)

expr1 && expr2

Trả về giá trị của expr1 nếu nó là false. Nếu không thì nó trả về giá trị của expr2.

Or ( ||)

expr1 || expr2

Trả về giá trị của expr1 nếu nó là true. Nếu không thì nó sẽ trả về giá trị của expr2.

Not (!)

!expr

Trả về giá trị false nếu biểu thức đúng và trả ̀ giá trị true nếu biểu thức sai.

VD:

  • Toán tử nối chuỗi: Sử dụng dấu +  để ghép nối các chuỗi ký tự với nhau. Nếu chuỗi ghép nối với số thì kết quả là chuỗi.
  • Toán tử Evaluation: Toán tử không thuộc các loại trên
    • Toán tử điều kiện: VD:    dấu ? kết hợp dấu : tạo thành bộ toán tử kiểm tra điều kiện. Nếu điều kiện trong ngoặc đúng sẽ trả về giá trị trước dấu hai chấm (:) nếu sai sẽ trả về giá trị sau dấu 2 chấm.
    • typeof  : là một toán tử kiểm tra kiểu dữ liệu của toán hạng. Cách dùng giống như lời gọi hàm.
  • Thứ tự ưu tiên của các toán tử:

Kiểu toán tử

Các toán tử đơn

Gán

= += -= *= /= %= <<= >>= >>>= &= ^= |=

Điều kiện

?:

logic -or

||

logic -and

&&

bitwise-or

|

bitwise-xor

^

bitwise-and

&

bằng/không bằng

== !=

quan hệ

< <= > >=

dịch bit

<< >> >>>

cộng/trừ

+ -

nhân/chia

* / %

phủ định/tăng

! ~ - ++ -- typeof void


©SPX 2015-2020
Nội dung đã đăng ký bản quyền và quản lý bởi DMCA.com Protection Status