[JavaScript] - Hướng dẫn nhúng lệnh JS vào trang HTML

JavaScript - JQuery      2019-09-27 00:45:28    Thêm vào bộ sưu tập

Có các cách nhúng JS như sau:

  • Nhúng các câu lệnh trực tiếp vào trong tài liệu bằng cách sử dụng thẻ <SCRIPT>

  • Liên kết file nguồn JavaScript với tài liệu HTML (VD file app.js được đặt trong thuộc tính src của thẻ script)

 nội dung file app.js không chứa thẻ script mà viết trực tiếp các câu lệnh js.

  • Đặt các biểu thức JavaScript làm giá trị cho thuộc tính của thẻ HTML.

Kết quả khi kéo thanh trượt thì giá trị số sẽ thay đổi:

  • Dùng như trình xử lý sự kiện trong các thẻ HTML. VD: sự kiện onclik vào nút bấm


©SPX 2015-2020
Nội dung đã đăng ký bản quyền và quản lý bởi DMCA.com Protection Status