Các quy ước sử dụng trong biểu thức qui tắc

[abc]	A single character of: a, b or c
[^abc]	Any single character except: a, b, or c
[a-z]	Any single character in the range a-z
[a-zA-Z]	Any single character in the range a-z or A-Z
^	Start of line
$	End of line
\A	Start of string
\z	End of string
.	Any single character
\s	Any whitespace character
\S	Any non-whitespace character
\d	Any digit
\D	Any non-digit
\w	Any word character (letter, number, underscore)
\W	Any non-word character
\b	Any word boundary
(...)	Capture everything enclosed
(a|b)	a or b
a?	Zero or one of a
a*	Zero or more of a
a+	One or more of a
a{3}	Exactly 3 of a
a{3,}	 3 or more of a
a{3,6}	Between 3 and 6 of a
                    
Options
i case insensitive 
m treat as multi-line string 
s dot matches newline 
x ignore whitespace in regex 
A matches only at the start of string 
D matches only at the end of string 
U non-greedy matching by default
Ví dụ: Kiểm tra 1 chuỗi có phù hợp cho chuỗi tên đăng nhập hay không sẽ viết như sau: /^[a-zA-Z0-9_]{5,30}$/
Không muốn dịch ra tiếng Việt những mô tả trên!!!
Chuỗi ký tự tiếng Việt có dấu: àáạảãâầấậẩẫăằắặẳẵèéẹẻẽêềếệểễìíịỉĩòóọỏõôồốộổỗơờớợởỡùúụủũưừứựửữỳýỵỷỹđÀÁẠẢÃÂẦẤẬẨẪĂẰẮẶẲẴÈÉẸẺẼÊỀẾỆỂỄÌÍỊỈĨÒÓỌỎÕÔỒỐỘỔỖƠỜỚỢỞỠÙÚỤỦŨƯỪỨỰỬỮỲÝỴỶỸĐD

©SPX 2015-2020
Nội dung đã đăng ký bản quyền và quản lý bởi DMCA.com Protection Status