Bài tập thực hành đơn giản với github

Tài liệu GIT      2019-11-28 14:19:07    Thêm vào bộ sưu tập

Thực hiện các bước theo yêu cầu sau
- b1: Tạo 1 thư mục chứa local repository, khởi tạo local repository
- b2: Tạo file index.html trong thư mục repos đó với nội dung dưới đây và thực hiện commit vào repository:

 

<!DOCTYPE HTML>
<html>
	<head>
	
	<title>Title of the document</title>
	
	</head>
	<body>
		The content of the document......
	</body>
</html>

- b4: Sửa nội dung file index.html bằng cách thêm đoạn code sau vào dưới thẻ <body>

 

	<h1>Bai thuc hanh GIT Remote</h1>

- b5: commit file
- b6: tạo thêm file style.css với nội dung sau:

 

	h1{ color:blue; text-align:center; font-size:18px;
	}

- b7: sửa file index.html thêm vào trước thẻ </head> đoạn code sau:

 

	<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">

- b8: commit 2 file này
- b9: tạo 1 repository trống trên github (không có file readme và không có .gitignore)
- b10: thêm link của remote repos trên github vừa tạo vào trong local repos
- b11: đẩy file từ local repos lên github
- b12: Reply lại bài viết này và paste vào link repos trên github để báo cáo bài tập.


©SPX 2015-2020
Nội dung đã đăng ký bản quyền và quản lý bởi DMCA.com Protection Status