Git Tag là gì

Tài liệu GIT      2019-11-27 09:29:17    Thêm vào bộ sưu tập

Git Tag dùng để đánh dấu các mốc quan trọng trong lịch sử phát triển của dự án. Chức năng này chủ yếu dùng để đánh dấu các thời điểm phát hành như v1.0, v2.0…

 • Tác dụng của Tag:

Lịch sử dự án có rất nhiều lần commit, các lần commit này định danh bởi chuỗi ký tự rất dài, khi xem lại lịch sử ở một mốc thời điểm nào đó rất khó khăn để tìm kiếm vị trí đó.

Git tag là gì

Để giải quyết vấn đề này, cần sử dụng Tag cho các lần commit quan trọng đánh dấu một phiên bản nào đó.

 

 

 • Phân loại Tag:
  • Lightweight Tag: Tag không có chú thích
  • Annotated Tags: Tag có kèm chú thích
 • Tạo tag cho commit cuối:
  • Lightweight Tag:  git tag <tag_name>
  • Annotated Tags: git tag -a <tag_name> -m “ghi chu”
  • Tag vừa tạo sẽ luôn đặt cho commit cuối cùng
 • Xem tag:
  • git tag : xem danh sách các tag hiện có
  • git tag -n : xem danh sách các tag và hiển thị kèm chú thích
  • git show <tag_name> : xem chi tiết về 1 tag nào đó.
 • Xóa Tag:
  • git tag -d <tag_name>  : xóa tag theo tên tag
 • Tạo tag cho commit bất kỳ:
  • git tag -a <tag_name> <id_commit>  -m “ghi chu”
  • Xem id commit bằng lệnh: git log --pretty=oneline
   để xem log cho dễ nhìn có thể sử dụng alias theo cách trong trang web: https://coderwall.com/p/euwpig/a-better-git-log
  •  
 • Tạo branch từ tag đã tồn tại
  • git checkout -b <branch_name> <tag_name>
 • Đẩy tag lên remote
  • git push <remote_name> <tag_name>   //đẩy 1 tag lên github
  • git push <remote_name> --tags  //đẩy nhiều tag lên github
 • Xóa tag trên remote

git push <remote_name> -d <tag_name>


©SPX 2015-2020
Nội dung đã đăng ký bản quyền và quản lý bởi DMCA.com Protection Status