Hướng dẫn thiết lập cấu hình cho Git

Tài liệu GIT      2019-11-20 11:50:12    Thêm vào bộ sưu tập
 • Cấu hình chung cho toàn bộ người dùng trong file: C:\ProgramData\Git\config

Thiết lập cấu hình cho Git

 • Cấu hình cho một người dùng nào đó trong máy tính sẽ lưu trong file: C:\Users\Welcome\.gitconfig

Chữ Welcome là tên 1 user cài đặt trên máy tính, bạn cần thay thế nó bằng tên user ở máy tính bạn đã cài đặt.

 • Cấu hình cho một repository: là 1 thư mục lưu trong thư mục chứa các file & thư mục cần git quản lý.
 • Độ ưu tiên của cấu hình: Cấu hình của repository > cấu hình của 1 user > cấu hình chung.

 

 • Thao tác cấu hình:
  • Mở cửa sổ Git Bash, nhập các lệnh cấu hình:

git config --global user.name sondt

Câu lệnh trên thực hiện nhập tên một người dùng git vào file cấu hình:

   • git: là từ khóa sử dụng các lệnh của git
   • config: là tên câu lệnh của git dùng để làm các công việc liên quan tới cấu hình: xem, sửa…
   • --global: là một tham số của lệnh config, tham số này chỉ định cấu hình ở phạm vi toàn cục (mức cấu hình chung)
   • user.name: là 1 thành phần cấu hình về thông tin user, cấu hình đặt tên.
   • sondt: là tên người dùng

Thiết lập username cho git

                        Lệnh chạy không báo lỗi là thêm thành công tên người dùng. Ví dụ sau về sự thông báo lỗi sai tên câu lệnh config:

                        Sử dụng phím mũi tên lên hoặc xuống để chọn lại câu lệnh vừa nhập và chỉnh sửa lệnh.

  • Lệnh xem cấu hình: git config --list 

Lệnh xem cấu hình Git

  • Xem thông tin 1 thuộc tính cấu hình: git config user.name
  • Xem hướng dẫn về 1 câu lệnh nào đó của git:
   VD: Xem hướng dẫn về câu lệnh config:  git help config

Dùng câu lệnh git help ... để xem hướng dẫn 1 câu lệnh bất kỳ hoặc cách viết sau:  git config --help cũng là để xem lệnh config


©SPX 2015-2020
Nội dung đã đăng ký bản quyền và quản lý bởi DMCA.com Protection Status