Hướng dẫn thực hành với branch trong git

Tài liệu GIT      2019-11-28 14:25:02    Thêm vào bộ sưu tập

ĐỀ BÀI: Thực hành git để tạo các branch để khi xem lại log sẽ ra hình dạng như sau:

Thực hành tạo branch với git

 

Video hướng dẫn: https://www.youtube.com/watch?v=8HmJ7cQCp88&feature=youtu.be

Link tham khảo https://git-scm.com/book/vi/v1/Ph%C3%A2n-Nh%C3%A1nh-Trong-Git-C%C6%A1-B%E1%BA%A3n-V%E1%BB%81-Ph%C3%A2n-Nh%C3%A1nh-v%C3%A0-T%C3%ADch-H%E1%BB%A3p

Trong video có sử dụng lệnh git slog, slog là alias của câu lệnh log. Chạy lệnh dưới đây để tạo slog.

git config --global alias.slog "log --color --graph --pretty=format:'%Cred%h%Creset -%C(yellow)%d%Creset %s %Cgreen(%cr) %C(bold blue)<%an>%Creset' --abbrev-commit"

Chú ý: Sau khi thực hành thành công trên local theo hướng dẫn trong video, cần upload lên github.
- Tạo repository trống trên github (không check chọn readme và không chọn gitignore trong lúc tạo)
- Copy url của repository này
- Thêm link vào local repository này, dùng câu lệnh git remote add <name> <url…> (Tham khảo tại: https://snvn.net/tai-lieu-git/tong-hop-mot-so-cau-lenh-git-p2.51.html)
- Sau khi thêm xong, đẩy các commit lên github: git push <remote_name> <branch> ==> Đẩy dữ liệu đã commit ở local lên remote server


©SPX 2015-2020
Nội dung đã đăng ký bản quyền và quản lý bởi DMCA.com Protection Status