Sử dụng .gitignore

Tài liệu GIT      2019-11-26 12:05:33    Thêm vào bộ sưu tập
  •  .gitignore: Là 1 file lưu danh sách các file và thư mục được git bỏ qua không quản lý phiên bản. Ký hiệu và quy tắc sử dụng trong file .gitignore:

Ký hiệu, quy tắc

 

#

Ký hiệu bắt đầu dòng ghi chú

!

Ký hiệu phủ định lại việc bỏ qua của gitignore

note.txt

Bỏ qua file note.txt

!note.txt

Không bỏ qua file note.txt

*.txt

Bỏ qua các file có đuôi là .txt

docs/

Bỏ qua không theo dõi các file trong thư mục docs

/docs

Bỏ qua các file trong thư mục docs

docs/*.xml

Bỏ qua tất cả các file .xml trong thư mục docs, nếu trong thư mục docs có thư mục con chứa file .xml thì các file trong thư mục con này không bỏ qua.

docs/**/*.txt

Bỏ qua tất cả các file .txt ở thư mục docs/ và các thư mục con của nó.

 

Có thể áp dụng biểu thức quy tắc (regular expression) để chọn file sẽ bỏ qua

 

Để tạo file .gitignore trên windows, có thể dùng notepad hoặc lệnh touch hoặc lệnh vim trên cửa sổ gitbash để tạo.

Công cụ tạo file .gitignore nhanh: https://www.gitignore.io/ VD: tạo với sublimetext https://www.gitignore.io/api/sublimetext

 

Đối với file .gitignore khi đưa vào staged thì cần dùng lệnh
git add .gitignore không dùng git add *


©SPX 2015-2020
Nội dung đã đăng ký bản quyền và quản lý bởi DMCA.com Protection Status