Tạo branch và di chuyển vị trí làm việc với branch

Tài liệu GIT      2019-11-27 09:23:13    Thêm vào bộ sưu tập
 • Tạo branch mới với lệnh git branch <branch_name>
  • VD: tạo nhánh task-01 với các lệnh:
   git branch task-01   à tạo branch
   git branch  àlệnh xem lại ds các nhánh
   git log --oneline --decorate à xem chi tiết con trỏ HEAD đang trỏ ở nhánh nào
 • Di chuyển vị trí làm việc: git checkout <branch_name>
  • VD: Chuyển vào làm việc với nhánh task-01:
   git checkout task-01
   git branch

   git log --oneline --decorate
  • Lưu ý: Khi chuyển nhánh cần đảm bảo trạng thái là: nothing to commit, working tree clean. Nếu working tree không phải clean thì dễ xảy ra lẫn lộn dữ liệu giữa các branch. è trước khi chuyển nhánh luôn kiểm tra git status.
 • Tạo nhánh và tự động di chuyển vào nhánh:
  • Dùng lệnh git checkout -b <new_branch_name>
  • Lệnh trên sẽ tạo ra 1 branch mới và tự động di chuyển vào branch mới đó.
  • Chú ý: Khi tạo thêm nhánh mới phải biết chính xác đang làm việc với nhánh nào. Nhánh mới tạo ra sẽ là con của nhánh hiện tại.


Bài viết liên quan

Git Tag là gì
Tài liệu GIT      2019-11-27 09:29:17

Đổi tên và xóa nhánh
Tài liệu GIT      2019-11-27 09:25:11

Nhập nhánh (Merge Branch)
Tài liệu GIT      2019-11-27 09:24:12

Branch là gì
Tài liệu GIT      2019-11-27 09:21:46

Bài tập thực hành Github
Tài liệu GIT      2019-11-27 08:03:16

Sử dụng .gitignore
Tài liệu GIT      2019-11-26 12:05:33

©SPX 2015-2020
Nội dung đã đăng ký bản quyền và quản lý bởi DMCA.com Protection Status